• Arizona State University và các chương trình chuyển tiếp

    GFIC - Chương trình chuyển tiếp ASU–USA Pathways giúp ứng viên có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục Mỹ và có thể chuyển tiếp lên chương trình cấp bằng cử nhân được chọn tại trường Đại học Arizona State University (ASU). Sinh viên quốc tế sẽ nhận được sự...